ESPAÑOL
email Pg. Valldaura, 214, 1a planta
08042 Barcelona
Tel. +34 93 359 33 17
Fax +34 93 359 49 16
Ámbit d'actuació > TMG

Programa d’atenció dels trastorns mentals greus [TMG] en la infància i en l’adolescènciaQuan parlem de trastorn mental greu (TMG) ens referim a un trastorn mental que apareix en la infància o en l’adolescència. Es tracta d’un temps que emmarca el procés de construcció de la subjectivitat, tant pel que fa a l’estructuració del simbòlic com de les diverses identificacions i els vincles socials. És per això que una pertorbació significativa del procés a aquest nivell tindrà importants repercussions en els àmbits subjectiu, familiar, escolar i social, en els quals es desenvolupa la vida del nen, i en el seu futur.

Dins de l’àmbit de la salut mental, la denominació de TMG constitueix un camp complex a causa dels diversos factors que s’interrelacionen: en primer lloc, les característiques psicopatològiques del nen o de l’adolescent que, a la vegada, estaran condicionades per l’edat de l’aparició de la problemàtica i les seves característiques subjectives: en segon lloc, les peculiaritats de l’entorn familiar i, en tercer lloc, el medi escolar i social de què forma part.

Un diagnòstic precoç a temps i un tractament sostingut amb recursos suficients i durant el temps necessari, pot alleugerar els símptomes, millorar el pronòstic i ajudar el nen o l’adolescent a construir, dins de la seva patologia, respostes simptomàtiques més suportables que li permetin ordenar el seu món, tenir una vida més autònoma i una millor integració escolar, social i laboral en el futur.


Objectius del programaEls objectius del programa comprenen tres àmbits d’actuació:

Àmbit preventiu
Millorar la detecció precoç des d’altres serveis del sector, facilitada pel treball de coordinació i interconsultes amb el CSMIJ: pediatre, metges de família, serveis socials, EAP-escoles, serveis d’atenció precoç, justícia juvenil, EAIAS, etc.

Àmbit assistencial
Desenvolupar una assistència ajustada a les necessitats de cada nen o adolescent amb un Projecte Terapèutic Individualitzat (PTI).

Àmbit psicosocial
El Programa d’Atenció Individualitzada (PAI) es realitza a partir de l’avaluació multiaxial i les dificultats detectades: assistencials, educatives, socials, familiars o de protecció.


Responsable: Patricia Lombardi
El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player


El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player