ESPAÑOL
email Pg. Valldaura, 214, 1a planta
08042 Barcelona
Tel. +34 93 359 33 17
Fax +34 93 359 49 16
Ámbit d'actuació > SAR

Programa de Suport i Assessorament a les Residències de la DGAIA [SAR]
El Departament de Benestar Social i el Departament de Sanitat i Seguretat Social van considerar necessari fer un conveni interdepartamental per tal d’establir un programa de col·laboració entre residències de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) i entitats de la xarxa d’atenció psiquiàtrica i salut mental. Aquest programa es du a terme des de l’any 1997 i va dirigit a una població que, per definició del Pla de Salut de Catalunya, es considera de risc. D’una banda es tracta del risc social que implica que un nen o adolescent convisqui en un mitjà familiar on existeixen maltractaments, i d’una altra també es tracta de les marques que aquesta situació de desemparament pugui deixar en els subjectes i en conseqüència pugui manifestar-se en símptomes o trastorns mentals.

La hipòtesi de la col·laboració propiciada per aquest conveni és que hi ha una articulació possible entre la problemàtica social i els trastorns que es presenten en salut mental. Per aquest motiu aquest conveni té com a objectiu millorar la prevenció i assistència a nens o adolescents tutelats que pateixen trastorns mentals o amb risc de patir-los.


El programa de suport i assistència té dos objectius principals

a) Donar suport i assessorament en matèria de salut mental als professionals que desenvolupen les seves funcions en els centres de la DGAIA per millorar les condicions per la intervenció educativa.

b) Donar suport, atenció i assessorament a les famílies d’acollida que es troben amb problemàtiques de salut mental en els nens i adolescents que acullen.

c) Donar assistència psiquiàtrica i psicològica als nens o adolescents amb trastorns mentals o amb risc de patir-los, que estiguin sota la tutela de la DGAIA.
El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player


El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player