ESPAÑOL
email Pg. Valldaura, 214, 1a planta
08042 Barcelona
Tel. +34 93 359 33 17
Fax +34 93 359 49 16
La Fundació > Què és?

Què és?

 La Fundació Nou Barris per a la Salut Mental és una entitat sense ànim de lucre, creada l’any 1995, amb l’objectiu de desenvolupar i promoure activitats dins l’àmbit de la salut mental, en tres eixos principals: prevenció i assistència, formació i investigació, debat i publicacions.

La infància i l’adolescència són franges de població que requereixen d’especial atenció dins l’àmbit de la salut mental. En l’actualitat, moltes de les patologies que es manifesten dins aquestes franges es presenten com un senyal important de malestar dins la nostra societat. És per això que considerem com a objectiu principal poder oferir una atenció prioritària que anteposi la detecció a temps i la prevenció de totes aquelles manifestacions que posin en risc la salut mental de nens i adolescents.

Així també prenem en consideració les declaracions de l’Organització Mundial de la Salut, que prioritza dins la promoció de la salut els problemes relacionats amb la salut mental, dels quals es va detectant un increment.


Per tot això, la Fundació Nou Barris, que va iniciar la seva activitat al districte 8è de Barcelona com associació de professionals, va signar l’any 1990 el primer conveni amb el Servei Català de la Salut, que va permetre la consolidació i la creació del Centre d’atenció de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ), servei d’assistència primària en salut mental per a la població de 0 a 18 anys, i que està integrat dins la xarxa pública de salut de Catalunya.

La seva intervenció se centra en dos nivells fonamentals de la clínica de la infància i l’adolescència:

  • El nivell que implica el mateix nen o adolescent.
  • El nivell que implica el seu entorn institucional: familiar, escolar, educatiu o assistencial.

Posteriorment la Fundació, fidel a la seva idea fundacional d’ampliar les ofertes assistencials i de crear nous llaços institucionals, l’any 1997 comença a desenvoluipar un programa de suport i assessorament a les residencies de la DGAIA i d’assistència a menors tutelats (SAR).

Aquest programa sorgeix d’un acord entre la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) i el Departament de Sanitat i Seguretat Social.

El seu objectiu és millorar la prevenció i l’assistència dels menors tutelats que pateixin trastorns mentals o tenen el risc de patir-los, ja que aquesta població està definida com a població de risc dins el Pla de Salut de Catalunya.

L’any 2002, continuant dins l’àmbit assistencial, vam signar amb el Servei Català de la Salut un acord per al desenvolupament d'un nou programa per a l’atenció específica dels trastorns mentals greus en la infància i l’adolescència (TMG), programa pilot dins l’àrea de Barcelona. El seu objectiu fonamental és la detecció a temps, el diagnòstic i el tractament de nens i adolescents amb aquesta problemàtica de salut mental greu, així com de les seves famílies. Com a programa específic incideix en una millora de les condicions per a l’assistència d’aquests casos i té repercussions en el pronòstic i l’evolució d’aquests casos.

Dins les activitats formatives i de docència, des l’any 2001 hi ha un conveni amb la Universitat Autònoma de Barcelona perquè els estudiants facin el Practicum Clinicum. L’ any 2003 es va signar, també, un conveni amb la Universitat Oberta de Catalunya.

Així, l’activitat formativa no només va dirigida als estudiants i professionals dins l’àmbit de la clínica (psicòlegs i psiquiatres) sinó que hem estès la nostra oferta a altres professionals del camp de la salut, del camp social i educatiu (metges, pediatres, educadors, treballadors socials...). L’objectiu és proporcionar coneixements per a la detecció i valoració de les principals patologies i malestars que afectin en l’actualitat nens i adolescents, eines de reflexió sobre els canvis socials, familiars i culturals que incideixin sobre aquesta població i com es pot intervenir en el treball clínic i en el treball amb altres disciplines.

Seguint aquesta línia hem ampliat les activitats formatives a diferents associacions de professionals.

A més la revista i la jornada anual de la Fundació recullen l’interès i la voluntat de tots els professionals de la Fundació, de mantenir viu el debat, la reflexió i l’intercanvi amb altres professionals, d’aquells temes d’actualitat que afectin i incideixin sobre la població que atenem.

També és interès de la Fundació prosseguir i obrir noves línies en el camp de la investigació, a partir de la primera investigació, ja finalitzada, amb el títol d'Estudi qualitatiu dels factors psicosocials implicats en l’evolució dels trastorns mentals greus en nens i adolescents.

Per acabar, hem obert diferents línies de treball i participació amb els diferents agents implicats dins el territori en el camp de la salut i de la salut mental. Així participem en el Consell de Salut Mental del Districte i col·laborem, juntament amb altres serveis de salut mental de la zona, amb l’Associació de familiars de malalts mentals.

Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil Nou Barris (CSMIJ)
Programa de Suport i Assistència a les Residències de la DGAIA (SAR)
Programa de Trastorns Mentals Greus (TMG)
Programa Salut i Escola (PSIE)


El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player


El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player